Zlé peniaze Zdroje Štvrý diel

Eurokríza – prípadová štúdia zlých peňazí

Časti

1. Ako sa rodí mena 2. Grécko trhajú vlci 3. Ako euro bubliny nafúklo a Grékom nezaslúženú dekádu hojnosti prinieslo Slovensko a euro – prví, ale v zlom rade 4. Slovensko a euro – prví, ale v zlom rade 5. Euro bojuje o život 6. Záchranné práce v eurozóne 7. Európska centrálna banka – záchranné koleso pre eurozónu

Ako sa rodí mena

card 1

Priemerné mesačné kurzy nemeckej marky a francúzskeho franku od januára 1960 do januára 2000. Zdroj údajov: link graf autor.

vývoj, mena

Grécko trhajú vlci

card 2

Interaktívny chronologický prehľad udalostí vo finančnej kríze a následnej eurokríze so začiatkom v roku 2005 z dielne ECB nájdete tu: link.

card 3

Primárny deficit a celkový deficit verejných financií a štátny dlh Grécka ako % HDP. Stav revízií z roku 2013. Graf prebratý z link str.495.

deficit, Grécko

card 4

Vývoj rozdielu medzi výnosom na gréckych a nemeckých štátnych 10-ročných dlhopisoch, na ktorom možno sledovať priebeh gréckej dlhovej krízy. Graf prebratý z link.

dlhopis, Grécko, kríza, Nemecko

card 5

Objem úverov na medzibankovom trhu. Červené krivky predstavujú objem úverov bánk eurozóny ostatným bankám v eurozóne (plná čiara) a ostatným bankám mimo eurozóny (prerušovaná čiara). Objem medzibankových úverov poskytnutých bankami mimo eurozóny iným bankám mimo eurozóny (modrá prerušovaná čiara) medzi rokmi 2008 a 2011 mierne narástol. Graf prebratý z link str. 73.

banka, úver, EÚ, Eurozóna

Ako euro bubliny nafúklo a Grékom nezaslúženú dekádu hojnosti prinieslo

card 6

Finančná páka (obrázok 1) a pomer úverov k vkladom (obrázok 2) bánk EÚ, Spojeného kráľovstva a USA. Čím vyšší pomer úverov k vkladom, tým väčšia závislosť bánk na refinancovaní u ostatných finančných inštitúcií. Prebraté z Feyen, del Mazo, 2013 link.

úver, EÚ, VB, USA, vývoj

card 7

Čisté bankové aktíva ako % hrubého domáceho produktu krajiny, v ktorej banka sídli v roku 2011. Európske vs. americké banky (červené). Graf prebratý zo www.zerohedge.com.

aktíva, banka, svet

card 8

Deafult na štátnom dlhu, celkový dlh (domáci plus zahraničný) a inflačné krízy: agregované za celý svet, roky 1826 - 2010 (dlh ako percento HDP). Modrá krivka – celkový štátny dlh ako podiel na HDP celosvetový priemer, pravá os. Žlté stĺpce – percento krajín v defaulte alebo reštrukturalizujúcich dlh, ľavá os. Fialové stĺpce – percento krajín s ročnou cenovou infláciou viac ako 20 %, ľavá os. Graf prebratý z link str. 11.

dlh, inflácia, svet

card 9

Tu nájdete dokument BBC o úlohe Goldman Sachs v zakrývaní reálneho gréckeho zadlženia a o tom, čo vedel a nevedel európsky regulátor LeakSourceArchive, 2012 Schwartz, 2004, str. 136-139. Link tu si môžete pozrieť zaujímavý verbálny súboj profesora Schwartza s profesorom Paulom Krugmanom, ikonou ekonomickej ľavice National Review, 2012

Tu si môžete pozrieť ako dopadli grécke olympijské športoviská: link Pôvodný rozpočet 6 mld. dolárov nestačil a cena za olympiádu sa nakoniec vyšvihla na 15 mld. dolárov.

card 10

Vývoj celkových aktív najväčších európskych bánk medzi rokmi 2000 - 2011.

banka, aktíva, EÚ

card 11

Celkové aktíva bánk eurozóny v pomere k nominálnemu hrubému domácemu produktu menovej únie. Zdroj: CLSA Asia-Pacific Markets.

banka, aktíva, Eurozóna

card 12

Vzťah medzi reálnym rastom úverov domácnostiam, nefinančným podnikom a reálnym rastom HDP v eurozóne medzi rokmi 1990 - 2013. Graf prebratý z link str. 20.

úver, HDP, vývoj, Eurozóna

card 13

Korelácia medzi reálnym rastom úverov domácnostiam, nefinančným podnikom a reálnym rastom HDP pri rôznom počte štvrťrokov predstihu/oneskorenia. Rast krátkodobých úverov nefinančným podnikom takmer dokonale s ročným predstihom predpovedá rast HDP. Graf prebratý z link str. 22.

úver, HDP, EÚ

card 14

Korelácia medzi o cenovú infláciu (meranú HDP deflátorom) očisteným rastom peňažného agregátu M1 a rastom reálneho HDP v období medzi rokmi 1990 - 2013 pri rôznom predstihu/oneskorení ( v štvrťrokoch) . Graf prebratý z ECB, 2013c, str. 20.

inflácia, penažná zásoba, HDP, EÚ

card 15

Graf ex ante a ex post krátkodobých reálnych úrokov v krajinách eurozóny v roku 2005 link str. 142.

úrok, vývoj, Eurozóna

card 16

Rast úverov domácnostiam v období 2003 - 2006 vs. priemerná zmena reálnych úrokov medzi rokmi 2003 - 2005 link str. 164.

domácnosti, úrok, úver, Eurozóna

card 17

Rast úverov súkromnej sfére za prvých 6 rokov existencie eura v % link str. 162.

úver, vývoj, EÚ

card 18

Graf zmena podielu dlhu domácností ako % HDP medzi rokmi 2002 - 2005 vs. celkový dlh domácností ako % HDP link str.73.

domácnosti, dlh, vývoj, EÚ

card 19

Zmena nominálnych verejných príjmov v porovnaní so zmenou deficitu bežného účtu ako % HDP krajín eurozóny medzi rokmi 1998 a 2005. Obidve percentuálne zmeny sú v porovnaní s priemerom link str. 186.

vývoj, deficit, výnos, EÚ

card 20

Kumulovaný vývoj bežných účtov obchodnej bilancie od roku 2002 – prebytky v Nemecku, Rakúsku a v Holandsku vs. deficity v krajinách PIIGS a vo Francúzsku link, 2012.

Prehľad trikov využívaných na zakrytie reálneho stavu verejných financií a postupov v kreatívnom účtovníctve v Európskych krajinách po zavedení eura do roku 2004 in Koen, van den Noord, 2005

obchodná bilancia,deficit, PIIGS, EÚ

card 21

Graf cenovej inflácie na Slovensku vs. Maastrichtské inflačné kritérium pred vstupom do eurozóny link str.30.

inflácia, Eurozóna

Slovensko a euro – prví, ale v zlom rade

card 22

Preklad rómskej euro-propagandistickej pesničky vytvorenej na objednávku štátu O EURO AVEL Eurooo - Šaj poťinkeren Roma tumen, šaj- džijavkeren tumen manca. –Eurooo - Džan Roma peske vašo love,- o Roma chuden neve love.- Eurooo - Europa dal amen lovore - Euro avel.- O euro avel kate, phenen Roma sakoneske - khere.. Januariste sako dikhel. Zor chudel le- manušen. O love keamende aven . Živú video verziu možno nájsť tu: link.

card 23

Porovnanie makroekonomických indikátorov 10 rokov po zavedení eura v európskych krajinách s eurom, bez eura a USA link str.35.

indikátor, EÚ, USA

card 24

Dlhodobé úrokové sadzby na českom a slovenskom štátnom dlhu. Zelené stĺpce predstavujú rozdiel medzi slovenským a českým výnosom na 10-ročných štátnych dlhopisoch. Dáta link graf INESS.

úrok, dlhopis

Euro bojuje o život

card 25

Írska nezamestnanosť bola už v čase vstupu do eurozóny vďaka úspešným hospodárskym politikám Keltského tigra na historicky nízkych úrovniach - graf prebratý z link.

nezamestnanosť, PIIGS, US

card 26

Ceny rezidenčných nehnuteľností od roku 1996 v Írsku a USA - graf prebratý z link.

nehnuteľnosť, USA, PIIGS

card 27

Hrubý dlh írskych domácností v roku 2012 predstavoval 117 %, nefinančných spoločností 289 % a finančných spoločností až neuveriteľných 706 % írskeho hrubého domáceho produktu. Zdroj BIS graf.

domácnosti, PIIGS, dlh, svet

card 28

Európske porovnanie podielu hypoték s meškajúcimi splátkami. Graf prebratý z link.

EÚ, hypotéka

card 29

Podiel írskej pracovnej sily v stavebníctve vs. nezamestnanosť - graf prebratý z link.

Fotky z írskych miest duchov si možno pozrieť tu link

nezamestnanosť, PIIGS

card 30

Graf vývoja španielskych bankových úverov nefinančnej súkromnej sfére. Zdroj: Bank of Spain, graf prebratý z link.

PIIGS, úver, banka

card 31

Financovanie španielskych bánk v biliónoch eur - bledomodré sú pasíva španielskych bánk financované z domácich zdrojov, červené sú záväzky voči zahraničným súkromným subjektom, ktoré rýchlo narástli po vzniku eura. Žlté stĺpce predstavujú medzeru vo financovaní, ktorú po prasknutí bubliny a odlivu vystrašeného zahraničného kapitálu zalátala ECB cez programy dlhodobého refinancovania komerčných bánk LTRO. Zdroj: Bank of Spain, graf prebratý z link.

banka, PIIGS, záväzky

card 32

Čistá podpora euru vo verejnosti v Nemecku, Taliansku a vo Francúzsku medzi rokmi 1990 - 2012 link k prehľadu vývoja verejnej mienky v eurokríze ohľadom tém súvisiacich s eurom v krajinách EMÚ pozri posledný Eurobarometer link.

Rýchly rast prebytku účtu obchodnej bilancie s členmi eurozóny po roku 2003 až do roku 2007 si možno pozrieť na dátach nemeckej Bundesbanky: link

EÚ, mena, Nemecko

card 33

Miera nezamestnanosti podľa Eurostatu Nemecko vs. Grécko, dáta Eurostat, graf INESS.

nezamestnanosť, Grécko, Nemecko

card 34

Miera nezamestnanosti v západnom Nemecku (1970 - 1990) a v Nemecku (1991 - 2012) štvrťročne v percentách. Graf prebratý z link.

Nemecko, nezamestnanosť

card 35

Zmeny v nominálnych mzdách na zamestnanca v porovnaní s európskym priemerom , Credit Suisse, Eurostat.

mzda, EÚ

card 36

Index vývoja cien nových a existujúcich rezidenčných nehnuteľností v Nemecku a Španielsku od roku 1995 link.

nehnuteľnosti, Nemecko, PIIGS

card 37

Graf priemerného ročného rastu súkromnej spotreby 6 rokov pred zavedením a 6 rokov po zavedení eura v krajinách eurozóny link, str.34, European Commission, 2006, str.44.

Eurozóna, mena

card 38

Podiel Nemecka na vnútornom obchode v rámci krajín eurozóny link.

Nemecko, Eurozóna

card 39

Zmena podielu krajín na celosvetovom exporte produktov a služieb voči zmene ich relatívnych cien po zavedení eura (1999 - 2011) link.

Eurozóna, svet, ceny

Záchranné práce v eurozóne

card 40

Graf porovnávajúci reálny dlh Grécka k HDP s plánom trojky z roku 2010 v rámci záchranného balíčka link.

Grécko, dlh

card 41

Grafy popisujúce neochotu zahraničia investovať v Grécku link.

Grécko

Európska centrálna banka – záchranné koleso pre eurozónu

card 42

Výrazný pokles dlhopisov bánk eurozóny v portfóliu amerických „Prime“ peňažných fondov z 30 % podielu na celkových aktívach ešte v máji 2011 až na 10 % v decembri 2011. Zdroj: Fitch Ratings Graf prebratý z link.

dlhopis, tieňové banky, Eurozóna

card 43

Graf emisie bankových dlhopisov ilustrujúci rýchle vysychanie zdrojov pre banky v eurozóne v druhej polovici roku 2011 (červená krivka predstavuje čisté emisie dlhopisov – teda rozdiel medzi novými emitovaným dlhopismi a splatnými dlhopismi) link.

dlhopis, banka, Eurozóna

card 44

Rozličné finančné systémy a kľúčové postavenie komerčných bánk v Európe (viď. Nemecko) link.

banky, EÚ

card 45

Porovnanie zdrojov financovania podnikového dlhu v USA a Európe.

USA, EÚ, dlh

card 46

Finančná páka (obrázok 1) a pomer úverov k vkladom (obrázok 2) bánk EU, Spojeného kráľovstva a USA. Čím vyšší pomer úverov k vkladom, tým väčšia závislosť bánk od refinancovania v ostatných finančných a investičných inštitúciíách Prebraté z link.

úver, banka, EÚ, VB,USA

card 47

Rozdelenie držiteľov španielskych dlhopisov podľa ich podielu na celkovom objeme španielskeho dlhu link Presentation Kingdom of Spain REV.

dlhopis, PIIGS

card 48

Využívanie programu Emergency Liquidity Assistance vybranými krajinami eurozóny. Graf prebratý z link str. 122.

likvidita, ECB, Eurozóna

card 49

Prehľad čerpania likvidity poskytovanej ECB v rámci štandardného MRO a krízových programov LTRO a ELA komerčnými bankami vybraných krajín eurozóny ( v mld. eur). Graf prebratý z link.

likvidita, ECB, Eurozóna

card 50

Záchrana z ECB – úvery Eurosystému lokálnym bankám ako percento ich celkových záväzkov. Graf prebratý z link.

ECB, úver, záväzok

card 51

Spomalený beh na banky v periférnych krajinách – vklady rezidentov v bankách. Graf prebratý z link.

PIIGS, Grécko, banka

card 52

Graf úverov z ECB španielskych finančných inštitúcii a medziročný vývoj vkladov v španielskych komerčných bankách Zdroj: Bank of Spain.

ECB, PIIGS, úver

card 53

Objemy úverov z LTRO, ktoré národné centrálne banky poskytli lokálnym komerčným bankám v roku 2012 (v mld. eur). Graf prebratý z link.

ECB, Eurozóna, úver

card 54

Vývoj objemu rezerv v podobe hotovosti a zostatkov na účte v centrálnej banke 12 najväčších európskych bánk zostavený k septembru 2012 (prepočítané na americké doláre). Tabuľka prebratá z link.

ECB, banky, aktíva

card 55

Aktuálne platné požiadavky na kolaterál v Eurosystéme možno nájsť tu link.

card 56

Kolaterál v Eurosystéme vs. priemerný a maximálny objem proti nemu poskytnutých úverov v danom roku. Graf prebratý z link str. 85.

EÚ, kolaterál

card 57

Zloženie poskytnutého kolaterálu Eurosystému podľa druhov aktív link str. 86.

kolaterál, aktíva, EÚ

card 58

Aktuálne objemy jednotlivých druhov kolaterálu držaných oproti úverom Eurosystémom možno nájsť tu: link.

card 59

Rozličná štruktúra súvah Európskej centrálnej banky, Federálneho rezervného systému, Bank of England a japonskej centrálnej banky. Veľkosť súvahy je v % HDP. Sivá plocha je podiel štátnych dlhopisov, tmavosivá hypotekárnych cenných papierov, modrá refinančných obchodov, žltá zahraničné meny a zlato, oranžová iné aktíva. Graf prebratý z link str. 117.

ECB, FED, Japonsko, VB

card 60

Vývoj pohľadávok a záväzkov vybraných krajín v mld. eur v rámci zúčtovacieho systému TARGET 2 medzi rokmi 2002 - 2011. Graf prebratý z link.

pohľadavky, záväzky, PIIGS, Grécko, vývoj

card 61

Vývoj vkladov a úverov v nemeckých komerčných bankách. Index je nastavený na hodnotu 100 v januári 2007. Graf INESS.

index, úver, banka, Nemecko

card 62

Nárast štátnych dlhopisov držaných komerčnými bankami v eurozóne po ohlásení programu OMT. Link str. 121.

dlhopis, banka, Eurozóna