Zlé peniaze Zdroje Piaty diel

Ako to dopadne – pohľad do krištáľových gúľ

Časti

1. Čakanie na rast 2. Pomalé umieranie legendy o bezrizikovom aktíve v podobe štátneho dlhopisu 3. Čakanie na infláciu 4. Prežije euro? 5. Amerika ako (ne)bezpečný prístav 6. Pohľad za horizont prvých päťročníc 7. Trochu perspektívy – svet sa má dnes výrazne lepšie než kedykoľvek v minulosti

Čakanie na rast

card 1

Koncom roku 2012 som skúšal odhadnúť pravdepodobnosti rôznych scenárov možného vývoja v Európe v nasledujúcej dekáde. Napriek tomu, že najpravdepodobnejšou menou v roku 2023 mi vyšlo stále euro, košatosť pravdepodobnostného stromu a relatívne nízky náskok dominantného scenára ilustruje mieru subjektívnej neistoty, ktorá v tom období v Európe panovala. Obrázok autor.

vývoj, EÚ, mena

Pomalé umieranie legendy o bezrizikovom aktíve v podobe štátneho dlhopisu

card 2

Vývoj podielu jednotlivých regiónov sveta na celkovom objeme úverov čerpaných z Medzinárodného menového fondu. Zdroj MMF. Graf prebratý z neznámeho zdroja.

úver, MMF, svet

card 3

Štátny dlh v pomere k hrubému domácemu produktu vyspelých krajín. Graf prebratý z Reinhart, 2012.

dlh, svet

card 4

Výnos na nemeckých (červená krivka) a gréckych desaťročných štátnych dlhopisoch upravený o medziročný rast spotrebiteľských cien v týchto krajinách. Graf prebratý z link.

Nemecko, Grécko, dlhopis, cena

card 5

Pomer celkového dlhu (bez finančného sektora) k HDP za celý svet (vyspelé ekonomiky plus najväčšie rozvíjajúce sa ekonomiky). Graf prebratý z link.

dlh, svet

card 6

Tu si možno pozrieť prehľad prázdnych miest v Číne na Google Maps link.

card 7

Podiel celkového dlhu (bez dlhu finančného sektora) na HDP. DM – vyspelé ekonomiky, EM – rozvíjajúce sa ekonomiky, EMU – eurozóna. Graf prebratý z link.

dlh, svet

card 8

Celkový dlh krajín skupiny G7 (bez dlhu finančného sektora) ako podiel na ich HDP (modrá plocha, pravá os) vs. výnosy na dlhodobých dlhopisoch (červená krivka, ľavá os) a reálna základná úroková sadzba (žltá krivka, ľavá os). Graf prebratý z link.

dlh, dlhopis, výnos,úrok, svet

card 9

Ročný celosvetový dopyt po dlhopisoch podľa typu investorov. V mld. dolárov. Rok 2014 je odhad. Zdroj JP Morgan graf prebratý z link.

svet, dlhopis

card 10

Ročná celosvetová ponuka nových dlhopisov – štátne (čierne) vs. iné (sivé). V mld. dolárov. Rok 2014 je odhad. Zdroj JP Morgan graf prebratý z link.

svet, dlhopis

card 11

Rozvíjajúce sa krajiny s vysokými deficitmi bežného účtu závisia od zahraničného financovania. Graf prebratý z Dobbs et al., 2013
 link.

deficit, svet

card 12

Deficit verejných financií USA v mld. dolárov (ľavá os) a v % HDP (pravá os) . Sivá plocha označuje projekcie. Zdroj: link str. 10.

deficit, USA

card 13

Čistá súčasná hodnota dosahu deficitov verejných financií vytvorených rastúcimi výdavkami z dôvodu starnúcej populácie v percentách HDP. Tabuľka prebratá z link.

deficit, svet, výdavky

card 14

Postupné zhoršovanie predpovedí dlhodobého ekonomického rastu Medzinárodným menovým fondom pre svet, vyspelé ekonomiky a rozvíjajúce sa ekonomiky. Graf prebratý z link.

MMF, svet, vývoj

card 15

„Prosím, nebojte sa.“ Odkaz japonského ministerstva financií držiteľom japonských štátnych dlhopisov obávajúcim sa o ich pohľadávky v prípade kolapsu verejných financií krajiny. link

Japonsko, dlhopis

card 16

Rozmiestnenie štátneho dlhu vo finančnom sektore eurozóny v roku 2010. Graf prebratý z link.

dlh, Eurozóna

Čakanie na infláciu

card 17

30 vybraných historických hyperinflačných epizód. Tabuľka prebratá z link.

inflácia, svet

card 18

Implikovaná pravdepodobnosť vysokej cenovej inflácie (nad 6 % ročne) v USA odvodená od trhových cien jednoročných, trojročných , päťročných a desaťročných inflačných opcií. Graf prebratý z link.

inflácia,USA

card 19

Zmeny v nominálnych mzdách na zamestnanca v porovnaní s európskym priemerom, Credit Suisse, Eurostat.

mzdy, EÚ

Prežije euro?

card 20

Štátna pomoc finančným inštitúciám v reakcii na krízu v podobe garancií, rekapitalizácie, financovania problematických aktív a inej likvidity. Vľavo prisľúbená pomoc, vpravo pomoc reálne čerpaná medzi obdobím október 2008 a december 2010. Graf prebratý z link str. 38.

štát, kríza

card 21

Prehľad čerpanej štátnej pomoci finančnými inštitúciami jednotlivých krajín medzi rokmi 2008-2012. Tabuľka prebratá z link.

svet, štát

card 22

Podiel štátnych dlhopisov na súvahách komerčných bánk vo vybraných krajinách eurozóny. Graf prebratý z link str. 210.

dlhopis, banka, eurozóna

card 23

Porovnanie vlastného kapitálu komerčných bánk jednotlivých krajín Európskej únie medzi decembrom 2008 a decembrom 2012. Žlté a oranžové stĺpce predstavujú podiel účtovného vlastného kapitálu na veľkosti súvahy, modré stĺpce predstavujú Tier 1 pomer vlastného kapitálu, vykazovaný regulátorovi, ktorý váži aktíva vo výpočte podľa ich rizikovosti. Graf prebratý z link str. 213.

kapitál, banka, EÚ

card 24

Financovanie štátneho dlhu komerčnými bankami v Nemecku a vo Francúzsku v mld. dolárov. Graf prebratý z link str. 210.

štát, dlh, banka

card 25

Deficity a prebytky v rámci zúčtovacieho systému TARGET 2 a dlhodobé finančné programy ECB, z ktorých čerpajú zdroje krajiny periférie (Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko) – sivá plocha vs. zvyšok eurozóny – modrá plocha v mld. eur. Graf prebratý z link str. 116.

deficit, ECB, PIIGS

card 26

Francúzske plány na fiškálnu konsolidáciu vs. realita – fiškálny deficit ako % HDP. Graf prebratý z Balcerowicz et al., 2013, str. 48.

deficit

Amerika ako (ne)bezpečný prístav

card 27

Podiel amerického dolára na rezervách držaných centrálnymi bankami. Graf prebratý z link.

mena, banky

card 28

Vývoj podielu vládnych výdavkov ako % HDP. Tabuľka prebratá z link.

svet, štát, výdavky

card 29

Federálne príjmy, výdavky a prebytky/deficity USA ako % HDP od roku 1900. Graf prebratý z link.

výnos, deficit, USA, výdavky

card 30

Rôzne svetové rezervné meny od roku 1400 do súčasnosti. Graf prebratý z link str. 59.

mena, svet

card 31

Vývoj amerických federálnych výdavkov (modrá krivka, ľavá os), príjmov (žltá krivka, ľavá os) a deficitu verejných financií (červené stĺpce, pravá os) ako podiel na HDP. Graf prebratý z www.zealllc.com.

USA, deficit, výnos, výdavky

card 32

Výnosy na desaťročných amerických štátnych dlhopisoch od roku 1790. Zdroj: Goldman Sachs, “Top of Mind”, 18.december, 2013. Graf prebratý z www.ritholtz.com.

dlhopis, USA, výnos

card 33

Zahraniční držitelia amerických štátnych dlhopisov v roku 2012. Graf prebratý z BloombergBriefs.com.

dlhopis, USA, Svet

card 34

Graf rozdielu medzi CPI cenovou infláciou a základnou úrokovou sadzbou link.

úrok, inflácia

card 35

Podiel hypoték na jednorodinné rezidenčné nehnuteľnosti s meškajúcimi splátkami ako % a v miliónoch dolárov. Graf prebratý z link.

nehnuteľnosti, dlh

card 36

Podiel domov s hypotékou, ktorá je vyššia ako cena nehnuteľnosti podľa regiónov v USA v prvom štvrťroku 2013. Priemer za USA je 25,4 %. Graf prebratý z link.

nehnuteľnosti, USA

Pohľad za horizont prvých päťročníc

card 37

Objem nových lokálnych úverov v Číne (v biliónoch jüanov). Graf prebratý z link.

úver, Čina

card 38

Dlh čínskych domácností, firiem a verejného sektora spolu ako % HDP.

Čína, dlh

card 39

Prehľad čínskych miest duchov možno nájsť na Google Maps link.

Trochu perspektívy – svet sa má dnes výrazne lepšie než kedykoľvek v minulosti

card 40

Podiel svetovej populácie žijúcej v chudobe (príjem menej než jeden amerických dolár z roku 1987 upravovaný o cenovú infláciu na deň) roku 1970 - 2006. Graf prebratý z Pinkovskiy, Sala-i-Martin, 2009, str. 53.

svet, domácnosti

card 41

Vývoj podielu svetovej populácie žijúcej v chudobe od roku 1820 do roku 2010. Graf prebratý z link.

svet, domácnosti

card 42

Ďalšie dáta a grafy popisujúce to, ako radikálne sa zlepšil život pre väčšinu svetovej populácie, možno nájsť tu: link alebo tu: www.humanprogress.org.

TAG

card 43

Celková svetová nerovnosť v individuálnych príjmoch upravených o paritu kúpnej sily – dve vrchné krivky odhady dvoch rôznych autorských tímov. Graf prebratý z link.

svet, mzda